Pouczenie o prawie konsumentów do odstąpienia od umowy

1.1 Prawo do odstąpienia
Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez klienta osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie towarów.

Z prawa do odstąpienia można skorzystać, informując nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną) albo – jeśli towary zostaną przekazane klientowi przed upływem terminu – odsyłając towary.

Oświadczenie o odstąpieniu należy skierować do:

Wilhelm Schäfer GmbH
Rebhuhnstraße 2-4
D-68307 Mannheim/Sandhofen

E-mail: info@wschaefer.de
Telefon: +49 (0) 6 21 77 07- 0
Faks: +49 (0) 6 21 77 07-100

Towary należy odesłać do:
Präsent & Promotion GmbH Ludwig & Co.
Ulla Proffen
Wattstr. 39
D-68199 Mannheim

Telefon: +49 (0) 6 21 84 25 6-11
Faks: +49 (0) 6 21 84 25 6-22

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy wysłać wiadomość o skorzystaniu z prawa do odstąpienia lub odesłać towar.

1.2 Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie płatności otrzymane od klienta, z wyłączeniem kosztów dostawy, niezwłocznie i najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub towar. Do zwrotu płatności używamy wyłącznie bonów towarowych.

Mamy prawo do odmówienia zapłaty, dopóki nie otrzymamy towaru lub klient nie dostarczy potwierdzenia zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek odesłania lub przekazania nam towarów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia zawiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Pokrywamy koszty odesłania towarów.

Klient musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy w wyniku kontroli właściwości, cech i funkcjonowania towarów zostanie stwierdzone, że utrata wartości jest skutkiem niewłaściwego postępowania z towarami.

1.3 Uwagi dotyczące wyjątków
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i których wytwarzanie opiera się na indywidualnym wyborze lub ustaleniach użytkownika albo takich, które są jednoznacznie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

2. Odpowiedzialność prawna

Firma Präsent & Promotion GmbH Ludwig & Co. nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, opóźnione lub niedoręczone dostawy. Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana mimo zawarcia umowy zakupu, firma Präsent & Promotion GmbH Ludwig & Co. zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o tym klienta i zwrócenia otrzymanych płatności.

3. Gwarancja

Obowiązują ustawowe warunki gwarancyjne. Widoczne wady należy zgłosić firmie Präsent & Promotion GmbH Ludwig & Co. na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania towarów, w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone.