Ogólne Warunki Handlowe firmy Wilhelm Schäfer GmbH

Stan prawny 1/2014

I. Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują wyłącznie w odniesieniu do wszystkich umów, dostaw oraz pozostałych świadczeń łącznie z usługami doradczymi, jednakże tylko w kontaktach handlowych ze stronami niebędącymi konsumentami w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego]. Nie uznajemy warunków Zamawiającego, które stoją w sprzeczności lub odbiegają od naszych warunków handlowych, chyba że wyraźnie wyrazimy zgodę na ich obowiązywanie. Nasze warunki handlowe obowiązują również wtedy, gdy mając wiedzę na temat warunków Zamawiającego, stojących w sprzeczności lub odbiegających od naszych warunków handlowych, bez zastrzeżeń realizujemy dostawę i świadczenie na rzecz Zamawiającego.

1) Oferta, zawarcie umowy, ceny

Oferty zawarte w naszych katalogach oraz dokumentach sprzedażowych, jak również – o ile nie zostało to wyraźnie określone jako wiążące – w internecie, są zawsze niewiążące, tj. należy je rozumieć wyłącznie jako wezwanie do złożenia oferty.
Zlecenia są dla nas wiążące dopiero wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone w formie pisemnej. Dla zakresu zamówienia i dostawy miarodajne jest zatem potwierdzenie zamówienia, które jest wiążące, jeżeli Zamawiający nie wyrazi swojego sprzeciwu wraz z niezwłocznym podaniem uzasadnienia, najpóźniej jednakże w przeciągu tygodnia.
Umowa zostaje zawarta wraz z potwierdzeniem zamówienia z naszej strony lub z dostawą przedmiotu zakupu lub wraz z przejęciem przedmiotu, który ma zostać przez nas przerobiony.

2) Warunki płatności

Nasze płatności są wymagalne od razu z dniem otrzymania faktury. Zamawiający popada w zwłokę najpóźniej w momencie, gdy nie dokona płatności w ciągu 30 dni od otrzymania faktury lub zestawienia płatności. Jeżeli trudno określić ów moment otrzymania, wówczas 30-dniowy termin biegnie od dnia wymagalności dostawy. Jeżeli Zamawiający popadnie w zwłokę w płatności, jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych rocznie powyżej właściwej podstawowej stopy oprocentowania (§ 288 ust. 2, ust. 1, § 247 BGB).
Mamy ponadto prawo do wystawienia Zamawiającemu faktury w kwocie dodatkowo 5€,– za każdy monit wystosowany po wystąpieniu zwłoki. Jeżeli możemy udowodnić wyższą szkodę spowodowaną zaistniałą zwłoką, jesteśmy wówczas uprawnieni dochodzić jej naprawienia. W sytuacji dochodzenia naprawienia wyższej szkody spowodowanej przez zwłokę Zamawiający ma jednakże prawo udowodnić nam, że wskutek opóźnienia w płatności nie doznaliśmy lub doznaliśmy względnie niewielkiej szkody.
W razie niedotrzymania warunków płatności lub gdy po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie o zapłatę jest zagrożone przez brak wypłacalności po stronie Zamawiającego, wówczas mamy prawo zrealizować zaległe dostawy i świadczenia tylko po płatności z góry lub po złożeniu zabezpieczeń finansowych.

3) Czas dostawy i spełnienia świadczenia

a)
Terminy dostaw i świadczeń są wiążące tylko wtedy, jeśli zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące w formie pisemnej. W przypadku ustalonych wiążąco terminów dostaw uznaje się je za zachowane, jeżeli do momentu ich upływu przedmiot świadczenia opuścił nasz magazyn lub zakład produkcyjny lub gdy Zamawiający został poinformowany o jego gotowości do wysyłki. W razie zaistnienia nieprzewidzianych przeszkód termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Obowiązuje to również w sytuacji, gdy przeszkody te zaistniały w czasie trwającej już zwłoki. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę z powodu zawinionego przez nas opóźnienia, w szczególności w przypadku ustalonego z nami terminu dostawy, jest wówczas uprawniony do żądania odszkodowania. W przypadku lekkiego niedbalstwa wynosi ono za każdy pełny tydzień przekroczenia terminu 0,5%, w sumie jednakże najwyżej 5%  częściowego lub całego zamówienia netto,  które nie zostało zrealizowane terminowo wskutek opóźnienia. Wszelkie pozostałe roszczenia odszkodowawcze z powodu zawinionego opóźnienia są wyłączone w przypadku zaistnienia lekkiego niedbalstwa.

b)
Jeżeli dostawa opóźnia się wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, wówczas od 14 dnia, licząc od dnia poinformowania o gotowości do wysyłki, naliczane są mu powstałe po stronie osób trzecich koszty składowania a w przypadku składowania przez nas 0,5% kwoty rachunku za każdy miesiąc składowania. Jesteśmy uprawieni, po udzieleniu bezskutecznie upływającego terminu dodatkowego, dysponować przedmiotem dostawy w inny sposób i udzielić Zamawiającemu odpowiedniego wydłużenia terminu.

4) Wyrównanie i prawo zatrzymania

Zamawiający może wyrównać wierzytelności wzajemne tylko wtedy, gdy wierzytelność wzajemna zostanie stwierdzona prawomocnie, będzie niepodważalna oraz zostanie przez nas uznana. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z  prawa zatrzymania tylko o ile jego roszczenia wzajemne będą odnosić się do równego stosunku umownego.
Przysługuje nam prawo zatrzymania i zastawu w odniesieniu do wszystkich przedmiotów Zamawiającego znajdujących się w naszym posiadaniu; prawa te mogą być wykonywane również w odniesieniu do wierzytelności z wcześniejszych dostaw i świadczeń.

5) Miejsce wykonania świadczenia, właściwość sądowa, stosowane prawo

O ile Zamawiający jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, miejscem wykonania świadczenia i sądem właściwym dla rozpoznawania spraw dotyczących świadczeń i płatności, łącznie z powództwami dotyczącymi zobowiązań z czeków lub weksli, jak i wszelkich wynikających sporów jest sąd w Mannheim. Właściwość sądu obowiązuje również wtedy, gdy po zawarciu umowy Zamawiający zmieni swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu  na miejsce znajdujące się poza Republiką Federalną Niemiec, jeżeli miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu Zamawiającego nie jest znane w momencie wytoczenia powództwa. Ta właściwość sądowa jest wyłączna dla składanych przeciwko nam powództw Zamawiającego. Jesteśmy również uprawnieni do pozywania Zamawiającego przed sąd dla niego właściwy lub sąd właściwy dla miejsca nabycia rzeczy. W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych między nami a naszymi klientami obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Obowiązywanie jednolitego międzynarodowego prawa handlowego (porozumienie UNICTRAD / Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów) jest wyłączone.

II. Warunki dodatkowe dla umów kupna-sprzedaży

1) Odbiór

Jeżeli Zamawiający nie odbierze towaru po jego przygotowaniu lub podaniu informacji o jego gotowości do wysyłki lub nie zrobi tego terminowo, wówczas obowiązuje punkt IV.2.

2) Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy / przejście ryzyka / opóźnienie dostawy / dostawy częściowe

Roszczenia związane z wadami fizycznymi w stosunku do nowych towarów ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach. W przypadku towarów używanych odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona. Nie obowiązuje to o ile prawo przewiduje dłuższe terminy zgodnie z  § 438 ust. 1 nr 2, § 479 BGB. Poza tym ograniczenie wynoszące 12 miesięcy w przypadku nowych towarów lub wyłączenie odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy w odniesieniu do towarów używanych nie obowiązuje w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, jak i w przypadku zamierzonego lub rażąco niedbałego lub podstępnego działania z naszej strony lub ze strony osób zobowiązanych do wykonania zobowiązania w naszym imieniu.

W przypadku wad rzeczowych jesteśmy uprawnieni, przy uwzględnieniu rodzaju wady i uzasadnionych interesów Kupującego, ustalić rodzaj świadczenia uzupełniającego (dostawa zastępcza lub naprawa). Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z naturalnego zużycia, jak również za szkody związane z nieodpowiednim lub niefachowym użytkowaniem lub montażem.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli ostatecznie nie będziemy mogli zrealizować świadczenia w całości.

Wraz z przekazaniem przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi, odbiorcy lub w przypadku przewozu naszymi środkami transportu, najpóźniej jednakże wraz z opuszczeniem naszego magazynu lub zakładu produkcyjnego, ryzyko przechodzi na Zamawiającego.
Na życzenie Zamawiającego ładunek może zostać przez nas ubezpieczony na jego koszt od szkód powstałych w wyniku stłuczenia, transportu, działania ogna i wody. Jeżeli wysyłka towaru opóźnia się ze względu na okoliczności niezawinione przez nas, wówczas ryzyko przechodzi na Zamawiającego wraz z dniem gotowości towaru do wysyłki. Na życzenie Zamawiającego jesteśmy zobowiązani również w tym przypadku ubezpieczyć przedmiot dostawy od szkód. Koszty ponosi Zamawiający.

Dopuszczalne są dostawy częściowe.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku zaistnienia niemożności z naszej strony. W końcu Zamawiający może odstąpić od umowy również wtedy, gdy przy zamówieniu przedmiotów tego samego rodzaju zrealizowanie części dostawy w zakresie ilości nie jest możliwe i ma on uzasadniony interes w odmowie przyjęcia dostawy częściowej. Jeżeli nie zajdzie taka sytuacja, wówczas Zamawiający może odpowiednio pomniejszyć świadczenie wzajemne. Jeżeli niemożność zachodzi w czasie zwłoki w odbiorze lub poprzez winę Zamawiającego, wówczas pozostaje on zobowiązany do świadczenia wzajemnego. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpienia od umowy, jeżeli dopuścimy do zawinionego upłynięcia postawionego nam odpowiednio późniejszego terminu wykonania. Prawo odstąpienia od umowy przysługujące Zamawiającemu dotyczy również pozostałych przypadków, w których późniejsze wykonanie nie powiedzie się.

3) Obowiązek sprawdzenia i zgłoszenia braków

Zamawiający jest zobowiązany do bezzwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru. W razie stwierdzenia wady fizycznej rzeczy należy zgłosić ją niezwłocznie w formie pisemnej. Nienaruszone pozostają dalej idące powinności handlowca zgodnie z § 377 HGB [niemieckiego kodeksu handlowego]. Zamawiający jest zobowiązany dać nam możliwość sprawdzenia zgłoszonej wady na miejscu oraz okazję do późniejszego wykonania. Jeżeli Zamawiający odmówi nam możliwości sprawdzenia lub późniejszego wykonania, wówczas jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności cywilnej za wady. Koszty późniejszego wykonania ponoszone są przez nas, o ile reklamacja zostanie uznana jako uzasadniona.
Jeżeli Zamawiający podejmie się samodzielnych zmian lub prac naprawczych w odniesieniu do wadliwego przedmiotu kupna, wówczas nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe z związku z tym skutki.

4) Ogólne ograniczenie odpowiedzialności:

Dalsze roszczenia Zamawiającego w odniesieniu do odszkodowania, w szczególności do rekompensaty za szkody, które nie powstały na przedmiocie dostawy, występują wyłącznie

a)
w razie rażącej winy leżącej po naszej stronie lub osób zobowiązanych do wykonania zobowiązania w naszym imieniu

b)
w sytuacji narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenia zdrowia

c)
przy zawinionym naruszeniu istotnych warunków umownych, jednakże tylko w odniesieniu do typowych dla umów dających się przewidzieć szkód, o ile nie można zarzucić nam rażącej winy lub gdy odpowiedzialność jest związana z narażeniem na utratę życia, uszkodzeniem ciała i naruszeniem zdrowia. Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Zamawiającego nie jest z tym związana,

d)
przy odpowiedzialności cywilnej zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt,

e)
w przypadku wad, które zostały podstępnie przemilczane lub jeżeli gwarantowaliśmy, że takie wady nie występują..

5) Wady prawne

Przy zaistnieniu wad prawnych obowiązują poza tym odpowiednio wymienione wyżej postanowienia, przy czym roszczenia Zamawiającego zachodzą tylko wtedy, gdy poinformował on nas niezwłocznie w formie pisemnej o wysuniętych ewentualnie roszczeniach przez osoby trzecie, nie uznaje on ani bezpośrednio ani pośrednio stwierdzenia
działania prowadzącego do spowodowania uszczerbku na zdrowiu, w nieograniczony sposób utrzymane zostają dla nas wszystkie możliwości obrony, naruszenie prawa nie polega na tym,  że Zamawiający zmienił przedmiot dostawy lub używał go w sposób nieadekwatny do umowy lub gdy wada prawna wynika z polecenia Zamawiającego.

6) Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności w odniesieniu do dostarczanych przez nas przedmiotów – również części zamiennych – aż do chwili całkowitego uregulowania wszelkich istniejących lub powstających należności wynikających ze stosunku handlowego z Zamawiającym. Jeżeli Zamawiający  w całości lub częściowo popadnie w zwłokę w płatności trwającą dłużej niż 2 tygodnie, wówczas jesteśmy uprawnieni do żądania natychmiastowego wydania przedmiotów znajdujących się w naszej własności. Powstałe w związku z tym koszty ponosi Zamawiający.

W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odbioru przedmiotów znajdujących się w naszej własności. Zamawiający zezwala w tym celu na dostęp do swoich pomieszczeń i terenu. Zobowiązanie do zapłaty ceny kupna pozostaje przy tym nienaruszone. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia naprawienia dalszych szkód.

Jeżeli po stronie Zamawiającego dojdzie do otwarcia postępowania upadłościowego lub gdy otwarcie zostanie odrzucone z powodu braku masy lub jeśli dojdzie do otwarcia moratorium, wówczas Zamawiający zobowiązany jest, bez konieczności wystosowania wezwania z naszej strony, do wydania wszystkich przedmiotów znajdujących się w naszej własności. Również w tych przypadkach jesteśmy uprawnieni, bez wcześniejszego powiadomienia, do wchodzenia do pomieszczeń, budynków i na tereny, gdzie znajdują się przedmioty stanowiące naszą własność oraz do odbioru towaru. Jesteśmy uprawnieni do sporządzenia rozliczenia na podstawie ekspertyzy biegłego, o ile znajdujące się w naszej własności przedmioty nie są obecne lub są uszkodzone. Koszty odbioru i wyceny ponosi Zamawiający.

Jeżeli nie zostanie podjęte żadne inne odmienne postanowienie, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dalszego zbywania towarów w ramach normalnej działalności handlowej. Od teraz ceduje on na nas wszystkie wierzytelności w wysokości kwoty faktury końcowej (łącznie z podatkiem VAT), które wniknęły z dalszej sprzedaży lub wynajmu w stosunku do jego odbiorców lub osób trzecich, a mianowicie niezależnie od tego, czy towar został sprzedany bez czy po przetworzeniu. Zamawiający ma prawo do dochodzenia tej wierzytelności również po cesji. Nienaruszone pozostaje przy tym nasze prawo do samodzielnego dochodzenia wierzytelności. Zobowiązujemy się jednakże do niedochodzenia wierzytelności tak długo, jak Zamawiający wypełnia swoje zobowiązania dotyczące płatności z pobranych dochodów, nie jest w zwłoce w płatności a w szczególności jeżeli nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub nie doszło do wstrzymania płatności. Jeżeli ma to jednak miejsce, możemy żądać, aby Zamawiający poinformował nas o scedowanej wierzytelności i dłużniku, podał wszelkie dane niezbędne do dochodzenia wierzytelności, wręczył związane z tym dokumenty i poinformował dłużnika (osobę trzecią) o cesji.

Zobowiązujemy się do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie Zamawiającego pod warunkiem, że wartość naszych zabezpieczeń przekroczy o ponad 20% zwartość zabezpieczonych wierzytelności; wybór zwalnianego zabezpieczenia należy do nas.

Za zaginięcie przedmiotów znajdujących się w naszej własności koszt ponosi Zamawiający. Jeśli w odniesieniu do tych przedmiotów istnieje ubezpieczenie ze strony Zamawiającego, wówczas przysługują nam w takich przypadkach prawa wynikające z ubezpieczenia. Zamawiający zobowiązuje się pod tym względem do scedowania na nas swoich praw wynikających z umowy ubezpieczeniowej.

III. Warunki dodatkowe dla napraw, świadczeń w ramach obsługi klienta i prac montażowych

1) Kosztorysy

Kosztorysy są wiążące tylko wtedy, gdy zostały podane w formie pisemnej. W razie nieprzewidzianego zwiększonego nakładu pracy mogą przekroczyć, bez dodatkowej konsultacji, do 20%. Zamawiającego należy uprzednio poinformować o tego typu przekroczeniach. Za świadczenia wykonane w celu sporządzenia kosztorysów (np. demontaż) koszt ponosi Zamawiający, jeżeli nie następuje po tym zlecenie naprawy.

2) Udział montera

W przypadku zaangażowania do pracy montera obowiązują aktualne stawki rozliczeniowe za czas pomocniczy, godziny montażowe i dojazdu, jak i za pokonaną odległość w kilometrach. Informacje o stawkach są dostępne u nas. Jeżeli Zamawiający rezygnuje ze zlecenia dopiero po odjeździe montera, wówczas ponosi koszty za czas dojazdu jak i pokonaną odległość.

3) Odbiór

Bezwarunkowy odbiór przedmiotu, w szczególności podpisanie  raportu z montażu lub dokumentu odbioru, wyłącza wszelkie  roszczenia gwarancyjne, chyba że wystąpią niewidoczne wady. Należy zgłosić je niezwłocznie w formie pisemnej, najpóźniej jednakże w ciągu dwóch tygodni po ich wystąpieniu. Ponosimy odpowiedzialność cywilną w myśl przepisów prawa, o ile jest pewne, że naprawa lub montaż były wadliwe. Dalej idące roszczenia, w szczególności roszczenie odszkodowawcze, uregulowane są odpowiednio w punkcie II. 4.

4) Zwłoka w odbiorze

Jeżeli Zamawiający nie odbierze od nas przedmiotu w ciągu tygodnia od podania informacji o jego ukończeniu lub wystawieniu rachunku, nasza odpowiedzialność kończy się, chyba, że odpowiedzialność cywilna wynika z obligatoryjnych przepisów prawa. Przy odbiorze lub zwłoce w odbiorze jesteśmy dodatkowo uprawnieni do naliczenia kosztów magazynowania. Jeżeli przedmiot nie zostanie odebrany po kolejnym wyznaczeniu terminu wynoszącego jeden miesiąc wraz z pisemnym wskazaniem na powstające prawo do sprzedaży, jesteśmy wówczas uprawnieni do bezpośredniego zbycia przedmiotu; dochód przysługuje Zamawiającemu po rozliczeniu z naszymi roszczeniami.

5) Przedawnienie wadliwej naprawy

Dla roszczeń Zamawiającego w odniesieniu do wadliwej naprawy obowiązuje termin przedawnienia wynoszący 12 miesięcy, o ile wada nie została podstępnie przemilczana lub jeżeli gwarantowaliśmy jej nieobecność.